قرآن به خط علیرضا عباسی شمسه ای از مکتب اصفهان

دراین نوشته در ابتداء به اختصار مکتب اصفهان تشریح گشته و زمینه تاریخی آن بهمراه وجه تسمیه کاربردش بیان شد و خصوصیات آن برشمرده گشت و پس از نگاهی کوتاه به زندگی علیرضا عباسی به ارائه شرایط تاریخی آن دوره پرداخته و جایگاه ممتاز او را در دربار صفوی بیان نموده، آثار باقی مانده از او را معرفی کرده وسپس در انتها به بررسی قرآن به خط علیرضا عباسی وقفی شاه عباس اول موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی به شماره 107 پرداخته و با بیان خصوصیات هنری ممتاز این قرآن به تحسین و تکریم این اثر علیرضا عباسی ختم می گردد.

کلید واژه: قرآن، نگارگری ایرانی، مکتب اصفهان، علی رضا عباسی،  شاه عباس صفوی .

/ 0 نظر / 96 بازدید