خوب بحث ما به اونجا رسيد که قرار گذاشتيم مثل کتابخانه با سعه صدر پذيرای علوم جديد باشيم .واين علوم را بخوبی  سازماندهی ودر وجود خود نهادينه کنيم.و صد البته در انتشار آن همانندکتابخانه فعال باشيم .بعبارت ديگر از اشتراک علوم فراگرفته با ديگران هراسی نداشته باشيم. 

/ 0 نظر / 23 بازدید