بازار فرهنگ و انديشه روزهای خوبی رو به انتظار نشسته تا شايد اندکی از فاصله های بوجود آمده بين مردم و کتاب بواسطه نمايشگاه بين المللی کتاب تهران کم تر گردد.به اميد روزی که سبد خريد ماهانه مان جايی برای کتاب داشته باشد.

/ 0 نظر / 13 بازدید