دوستان در آغاز سال جديد حتما يادی ازچند گروه کنيد : گلهای پرپر شده اين سرزمين شهداء بزگروار که خاضعانه برای دفاع از جان ومال ما خود را فدا نمودند .و تمامی حق داران کسانی که در هر لباسی به بمردم خدمت نمودند و در سال جديد در بين ما نيستند.همچنين برای شادی روح بزرگان کتابداری و اطلاع رسانی ايران همانند جناب آقای  دکتر مزينانی و ساير بزرگان دعا کنيد و يک يا دآوری ويژه برای دوست و همکار عزيزمان دانشجوی کارشناسی ارشدکتابداری و اطلاع رسانی  سر کار خانم پريسا شيخ اسلامی که ناباورانه ما را تنها گذاشت و به ديار باقی دياری که منزلگاه خوبان است شتافت داشته باشيد حتما در ايام عيد به مزارش در بهشت زهراء تهران قطه ۲۰۷ رديف ۱۳۷ سر بزنيد  تا آرامشی باشيد برای خانواده داغدارش.

سال خوبی برای شما و خانواده محترمتان آرزومنديم   

/ 0 نظر / 17 بازدید